Back to Top

Disclaimer e-post

 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). De informatie in dit bericht en/of in de bij dit bericht gevoegde bijlagen kan vertrouwelijk zijn en wordt mogelijk beschermd door rechten van intellectuele eigendom.

 

Indien u niet de geadresseerde van dit bericht bent, verzoeken wij u vriendelijk dit bericht met de eventuele bijlage(n) direct te vernietigen en/of te verwijderen zonder van de inhoud kennis te nemen en ons onmiddellijk te berichten.
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van stichting Elektoor, niet toegestaan.

 

Elektoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van e-mail en staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

 

De inhoud van een bijlage bij dit e-mailbericht kan een virus bevatten dat uw computersysteem beschadigt. Wij hebben maatregelen genomen om dat risico te verkleinen. Aansprakelijkheid voor beschadiging door een virus sluiten wij uitdrukkelijk uit. U dient zelf, voordat u de bijlage opent de bijlage te controleren op de aanwezigheid van virussen.